آپارتمانهای فروشی

1064-A33-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
69,000 €

1089-J24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
235 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
530 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
179,000 €

1275-C14-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
40 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
99,000 €

1247-A12-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
115 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
65,000 €

1273-B24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
335 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
690 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
239,000 €

1274-34-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
115 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
59,000 €

1142-19-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
260 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
580 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
110,000 €

1201-A23-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
250 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
250 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
175,000 €

1189-22-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
115 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
65,000 €

1269-C4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
300 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
59,000 €

1016-A24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
265 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
30 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
295,000 €

1160-17-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
69,000 €

1030-E1501-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
70 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
65,000 €

1270-A32-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
210 m2
اتاق خواب :
3+2
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
700 m
فاصله تا آلانیا :
1 km
قیمت :
149,000 €

1099-C1-2-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
2400 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
49,000 €

1054-221-F4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
132 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
800 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
129,000 €

1012-1-A19-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
630 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
59,000 €

1266-23-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
680 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
59,000 €

1263-A29-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
115 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
230 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
60,000 €

1049-36-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
145 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
260 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
119,000 €

1259-10-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
180 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
290 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
99,000 €

1261-58-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
75 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
59,000 €

1075-B4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
167 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1450 m
فاصله تا آلانیا :
100 km
قیمت :
89,000 €

1258-5-10-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
68 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
1650 m
فاصله تا آلانیا :
4 km
قیمت :
59,000 €

1179-A27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
400 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
190 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
299,000 €

1247-A13-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
135 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
79,000 €

1246-B10-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
215 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
4 km
قیمت :
162,000 €

1073-24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
230 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
89,000 €

1241-21-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
79,000 €

1244-7-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
90 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kestel
فاصله تا ساحل :
35 m
فاصله تا آلانیا :
8 km
قیمت :
99,000 €

1012-B45-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
240 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
129,000 €

1032-B20-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
210 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
125 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
139,000 €

1232-7-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
975 km
قیمت :
125,000 €

1231-45-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
225 m2
اتاق خواب :
3+2
محل :
Tosmur
فاصله تا ساحل :
40 m
فاصله تا آلانیا :
5 km
قیمت :
229,000 €

1017-A27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
1200 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
69,000 €

1049-9-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
145 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
260 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
79,000 €

1164-B2-3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
171 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
139,000 €

1226-D1-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
830 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
98,000 €

1222-27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
53 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
67,000 €

1030-176-1-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
79,000 €

1197-25-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
9 km
قیمت :
75,000 €

1117-29-30-31-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
360 m2
اتاق خواب :
6+2
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
300 m
فاصله تا آلانیا :
3800 km
قیمت :
389,000 €

1203-G3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Konakli
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
119,000 €

1115-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
65,000 €

1171-C5-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1350 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
119,000 €

1203-D3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Konakli
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
69,000 €

1186-28-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
77,000 €

1179-C15-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
99 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
89,000 €

1172 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
165 to 305 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
750 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
From: 90,000 to 240,000 €

1161-8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
260 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
50 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
449,000 €

1012-B43-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
95,000 €

1064-B30-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
215 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
159,000 €

1013-E7-8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
155 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
104 km
قیمت :
125,000 €

1031 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
117 to 256 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Tosmur
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
4 km
قیمت :
From: 84,000 to 250,000 €

1030 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
0 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
From: 140,000 to 450,000 €

1010 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
84 to 346 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
700 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
From: 93,000 to 316,000 €

1061-A25-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
40 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
145,000 €

1013 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 to 238 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
From: 135,000 to 345,000 €