آپارتمانهای فروشی

1073-24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
230 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
89,000 €

1241-21-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
85,000 €

1244-7-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
90 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kestel
فاصله تا ساحل :
35 m
فاصله تا آلانیا :
8 km
قیمت :
99,000 €

1245-B8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
90 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
49,000 €

1202-B19-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
55,000 €

1012-B45-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
240 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
129,000 €

1032-B20-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
210 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
125 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
139,000 €

1104-B12-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
370 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
89,000 €

1179-A27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
400 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
190 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
349,000 €

1099-C1-2-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
2400 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
59,000 €

1235-25-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
55 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
375 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
49,000 €

1232-7-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
975 km
قیمت :
125,000 €

1234-6-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
72 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
100 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
69,000 €

1073-2-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
360 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
47,000 €

1231-45-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
225 m2
اتاق خواب :
3+2
محل :
Tosmur
فاصله تا ساحل :
40 m
فاصله تا آلانیا :
5 km
قیمت :
229,000 €

1017-A27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
1200 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
79,000 €

1230-B13-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
240 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
75,000 €

1089-J3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
112 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
530 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
69,000 €

1229-A32-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
135 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
79,000 €

1049-9-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
145 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
260 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
89,000 €

1075-A3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
167 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1450 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
99,000 €

1013-F8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
155 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
99,000 €

1164-B2-3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
171 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
149,000 €

1227-C36-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
1100 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
140,000 €

1226-D1-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
830 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
115,000 €

1061-D6-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
80 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
109,000 €

1223-A3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kestel
فاصله تا ساحل :
390 m
فاصله تا آلانیا :
6 km
قیمت :
79,000 €

1222-27-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
53 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
67,000 €

1030-176-1-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
79,000 €

1219-2-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
65 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
340 m
فاصله تا آلانیا :
1350 km
قیمت :
59,000 €

1197-25-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
9 km
قیمت :
75,000 €

1158-36-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
280 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
80 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
199,000 €

1215-A40-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
315 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
130 m
فاصله تا آلانیا :
9 km
قیمت :
199,000 €

1137-40-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
250 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
139,000 €

1117-29-30-31-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
360 m2
اتاق خواب :
6+2
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
300 m
فاصله تا آلانیا :
3800 km
قیمت :
389,000 €

1203-G3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Konakli
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
119,000 €

1115-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
65,000 €

1171-C5-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1350 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
139,000 €

1203-D3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Konakli
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
10 km
قیمت :
85,000 €

1016-B12-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
130 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
79,000 €

1089-I13-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
125 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
530 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
72,000 €

1199-28-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
110 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Tosmur
فاصله تا ساحل :
420 m
فاصله تا آلانیا :
5 km
قیمت :
65,000 €

1048-A1-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
44 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
350 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
35,000 €

1188-A2-29-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
113 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Cikcilli
فاصله تا ساحل :
1200 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
69,000 €

1186-28-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
77,000 €

1186-24-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
101 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
59,000 €

1186-4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
49,000 €

1184-A44-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
80 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Payallar
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
49,000 €

1184-A43-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
81 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Payallar
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
49,000 €

1179-C30-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
99 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
69,000 €

1144-A11-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
198 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1350 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
179,000 €

1179-C15-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
99 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
89,000 €

1177-C4-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
140 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
600 m
فاصله تا آلانیا :
19 km
قیمت :
85,000 €

1172 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
165 to 305 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
750 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
From: 90,000 to 240,000 €

1164 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
260 to 287 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
From: 254,500 to 273,500 €

1166 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
115 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
24 km
قیمت :
From: 85,000 to 185,000 €

1058-C2-23-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
325 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
229,000 €

1161-8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
260 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
50 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
495,000 €

1164-B1-7-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
159,000 €

1160-17-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
2 km
قیمت :
89,000 €

1156-C1-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1350 m
فاصله تا آلانیا :
55 km
قیمت :
149,000 €

1012-B43-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
550 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
95,000 €

1030-180-1-3-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
69,000 €

1064-I : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
103 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
From: 50,000 to 79,000 €

1104-B46-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
370 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
235,000 €

1138 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
62 to 326 m2
اتاق خواب :
0+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2600 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
From: 120,000 to 340,000 €

1127 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 to 115 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Side
فاصله تا ساحل :
1800 m
فاصله تا آلانیا :
55 km
قیمت :
From: 149,000 to 199,000 €

1126 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
90 to 160 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Side
فاصله تا ساحل :
1500 m
فاصله تا آلانیا :
55 km
قیمت :
From: 159,000 to 199,000 €

1125 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
155 to 209 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Side
فاصله تا ساحل :
750 m
فاصله تا آلانیا :
50 km
قیمت :
From: 179,000 to 199,000 €

1131 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
74 to 240 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
500 m
فاصله تا آلانیا :
9 km
قیمت :
From: 63,500 to 225,000 €

1130 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
46 to 140 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
400 m
فاصله تا آلانیا :
1 km
قیمت :
From: 59,000 to 169,000 €

1064-B30-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
215 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1300 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
159,000 €

1013-E7-8-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
155 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
295,000 €

1054 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
90 to 140 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
700 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
From: 55,000 to 109,000 €

1123 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
100 to 116 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Side
فاصله تا ساحل :
1800 m
فاصله تا آلانیا :
55 km
قیمت :
From: 159,000 to 179,000 €

1118 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
30 to 208 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
510 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
From: 56,000 to 308,000 €

1031 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
117 to 256 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Tosmur
فاصله تا ساحل :
200 m
فاصله تا آلانیا :
4 km
قیمت :
From: 84,000 to 250,000 €

1030 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
0 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
From: 140,000 to 450,000 €

1010 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
84 to 346 m2
اتاق خواب :
1+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
700 m
فاصله تا آلانیا :
13 km
قیمت :
From: 93,000 to 316,000 €

1012-B-C : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
109 to 120 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
500 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
From: 65,000 to 112,400 €

1061-A25-P : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
150 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
40 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
145,000 €

1104 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
105 to 200 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
370 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
From: 79,000 to 195,000 €

1013 : کد ریپو

نوع :
شقق سكنيه
اندازه :
120 to 238 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
0 km
قیمت :
From: 135,000 to 345,000 €