ویلا ها برای فروش

1268-253-11-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
655 m2
اتاق خواب :
7+3
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
2500 m
فاصله تا آلانیا :
9 km
قیمت :
449,000 €

1236-16-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
225 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2950 m
فاصله تا آلانیا :
17 km
قیمت :
279,000 €

1236-13-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
225 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2950 m
فاصله تا آلانیا :
17 km
قیمت :
249,000 €

1220-13-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
530 m
فاصله تا آلانیا :
19 km
قیمت :
69,000 €

1051-L1-4-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
230 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2500 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
495,000 €

1079-194-B4-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
310 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
4750 m
فاصله تا آلانیا :
6 km
قیمت :
129,000 €

1254-F1-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
160 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Belek
فاصله تا ساحل :
1600 m
فاصله تا آلانیا :
100 km
قیمت :
99,000 €

1256-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
100 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
3000 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
99,000 €

1220-14-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
130 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
530 m
فاصله تا آلانیا :
19 km
قیمت :
69,000 €

1030-185-5-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
18 km
قیمت :
249,000 €

1030-185-1-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
18 km
قیمت :
249,000 €

1015-4-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
230 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
900 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
249,000 €

1221-A-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
135 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
3650 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
89,000 €

1216-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
300 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
450 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
395,000 €

1040-1-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
280 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
650 m
فاصله تا آلانیا :
19 km
قیمت :
139,000 €

1190-L-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
176 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
2700 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
249,000 €

1207-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
350 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
2100 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
495,000 €

1195-4-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
300 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
1950 m
فاصله تا آلانیا :
6 km
قیمت :
198,000 €

1057-183-5-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
76 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2100 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
115,000 €

1015-14-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
250 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
269,000 €

1116-A-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
245 to 270 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
590 m
فاصله تا آلانیا :
20 km
قیمت :
199,000 €

1030-186-1-P : کد ریپو

نوع :
فيلا
اندازه :
196 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
179,000 €