ویلا ها برای فروش

1221-B-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
135 m2
اتاق خواب :
4+0
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
3650 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
99,000 €

1221-A-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
135 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
3650 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
99,000 €

1109-7-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
300 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
3250 m
فاصله تا آلانیا :
17 km
قیمت :
109,000 €

1057-183-5-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
76 m2
اتاق خواب :
2+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2100 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
149,000 €

1040-1-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
280 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
650 m
فاصله تا آلانیا :
19 km
قیمت :
155,000 €

1086-1614-10-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
172 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
2200 m
فاصله تا آلانیا :
5 km
قیمت :
169,000 €

1030-186-1-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
196 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
179,000 €

1195-4-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
300 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Oba
فاصله تا ساحل :
1950 m
فاصله تا آلانیا :
6 km
قیمت :
198,000 €

1116-A-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
245 to 270 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Demirtas
فاصله تا ساحل :
590 m
فاصله تا آلانیا :
20 km
قیمت :
199,000 €

1154 : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
375 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
2100 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
199,000 €

1030-185-1-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
18 km
قیمت :
249,000 €

1015-4-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
230 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
900 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
249,000 €

1015-10-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
250 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
249,000 €

1190-L-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
176 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Tepe
فاصله تا ساحل :
2700 m
فاصله تا آلانیا :
2700 km
قیمت :
269,000 €

1209-C1-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
190 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2500 m
فاصله تا آلانیا :
15 km
قیمت :
289,000 €

1015-14-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
250 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
1000 m
فاصله تا آلانیا :
11 km
قیمت :
299,000 €

1030-413-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
200 m2
اتاق خواب :
3+1
محل :
Kargicak
فاصله تا ساحل :
2000 m
فاصله تا آلانیا :
14 km
قیمت :
405,000 €

1216-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
300 m2
اتاق خواب :
5+1
محل :
Alanya
فاصله تا ساحل :
450 m
فاصله تا آلانیا :
3 km
قیمت :
525,000 €

1207-P : کد ریپو

نوع :
ویلا
اندازه :
350 m2
اتاق خواب :
4+1
محل :
Mahmutlar
فاصله تا ساحل :
2100 m
فاصله تا آلانیا :
12 km
قیمت :
575,000 €