تأمین مالی

تأمین مالی


خرید یک ملک از مهم ترین تصمیمات ما در زندگی ماست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وام های مختلف مسکن لطفا با ما تماس بگیرید و اجازه دهید که متخصص وام مسکن در شرکت ما به شما کمک کند که شما صاحب یک خانه شوید.

به اشخاصی که پاسپورت ایرانی دارند تا 50 درصد از ارزش برآورد شده پروژه ای که به اتمام رسیده می توان تا 5 سال وام دریافت دارید.

به ایرانیانی که پاسپورت اروپایی دارند میتوان تا 70- 60٪ وام برای 15 سال تامین کرد.

مدارک مورد نیازوهزینه ها:

• Ú©Ù¾ÛŒ از قباله.

• شماره مالیاتی ترکیه.

• فرم درخواست.

• Ú©Ù¾ÛŒ از گذرنامه.

• اثبات پرداخت بدهی.

• اشل درآمد درعرض 3 ماه گذشته.

• صورت حساب بانکی برای 3 ماه گذشته.

• اثبات آدرس فعلی.


لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.