خدمات منزل

خدمات خانگی


خدمات خانگی ریپوهومس به خصوص برای کسانی که انتخاب میکنند در یک کشور خارجی خانه بخرند مهم است

ما برنامه خدمات خانگی جامعی را اراعه میدهیم که زمانیکه شما به خانه جدیدتان درترکیه تشریف میاورید همه چیز امن و آرامش بخش برای شما باشد

خدمات ما در ریپو سرویس شامل بازرسی منظم و نگهداری ازملک شما می باشد

زمانیکه در تعطیات هستید از به هدر دادن وقت خود برای تمدید اقامت ویا بهبود و تعمیرات خانه تان اجتناب ورزید و اجازه دهید قبل از رخ دادن آسیب خدمات ما این کار را برای شما انجام دهد.

قرارداد ما شامل موارد ذیر میباشد.

بازرسی ملک
ذخیره سازی کلید
ایمیل چک کردن وبایگانی مکاتبات
 Ù†Ø¸Ø§Ø±Øª Ùˆ تهویه منظم
   تمیز کردن Ùˆ شستشوی / خشک کردن ملافه ها Ùˆ حوله

خدمات پرداخت

                   پرداخت قبوض در مورد ملک **

     کنترل ضمیمه لوایح آب Ùˆ برق **

       پرداخت مالیات بر دارایی 1-2 بار در سال است **

         پرداخت بیمه 1-2 بار در سال است **

     بایگانی اسناد در سه سال است

سفر

برنامه ریزی "انتقال" از فرودگاه و بازگشت

           راهنمایی در مورد سفارش بلیط به هنگام سفر از ترکیه *

دکتر / بیمارستان

          شبانه روز تلفن اضطراری برای Ú©Ù…Ú© های پزشکی .

   Ú©Ù…Ú© درموقع بستری در بیمارستان.

خرید:

    .راهنما Ùˆ توصیه های مفید در موارد مختلف خرید در ساعات اداری

بیمه :

    راهنمایی در مورد عقد قرارداد بیمه .

    تماس با بیمه در صورت آسیب .

     Ú©Ù…Ú© به ایجاد وصیتنامه در ترکیه Ú©Ù‡ ما به شدت توصیه میکنیم .

فکس، فتوکپی و ایمیل

ایمیل: info@ripohomes.com

فکس:

  0090 242 528 74 78

خدمات کپی گذرنامه و اسناد.

دسترسی آزادانه به کامپیوتر برای خواندن و ارسال ایمیل.

 .ریپوهومس خدمات لازم را سازماندهی مینماید. پرداخت خدمات توسط کارفرماست

مخارج نقدی ناشی از خدمات انجام شده به دفتر شرکت پرداخت و یادداشت میگردد.

    .مخارج امورات در حال انجام توسط مشتری به دفتر ریپو هومس پرداخت میگردد

قرارداد به طور خودکار پس از لغوادامه پیدا میکند.

اگر یکی از طرفین نمی خواهند قرارداد را ادامه بدهند باید 15 روز قبل از شروع موافقتنامه جدید نظر خود را به طرف مقابل اعلام نماید.