خدمات اجاره

خدمات اجاره

خدمات اجاره ای ریپوهومس مختص کسانی است که میخواهند بعد از خرید در یک کشور خارجی ملک خودرا کرایه دهند

ما در مجموع با برنامه خدمات اجاره ای خود به شما پیشنهاد میکنیم تا همه چیز آرام و امن باشد بر ای شما وقتی که ملک خودرا اجاره میدهید   در ترکیه

خدمات اجاره ای ریپو شامل ارتباطی کاربردی برای اجاره ملکتان میشود بجای صرف کردن زمانی طولانی و انرژی زیاد روی این موضوع اجازه دهید خدمات اجاره ای ریپو اینکار رابرای شما انجام دهد

قرارداد شامل:

تحویل دادن کلید

ترتیب دادن حوله و دستمالهای پاک کننده

ترتیب دادن حمل و نقل از فرودگاه و برگشت

ریپو هومس ترتیب میدهد خدمات رو برای پرداخت مشتری به کمپانی

قرارداد بصورت خودکار ادامه پیدا خواهد کرد

اگر یکی از احزاب نخواهد ادامه دهد تا قل از 15روز خاتمه ی آن باید انجام شود تا یک قرارداد بعدی و جدید صورت گیرد..