خدمات اجاره

خدمات اجاره


خدمات اجاره به خصوص برای کسانی که انتخاب می کنند ملک خود را در یک کشور خارجی به اجاره بدهند خیلی مهم است.

هنگامی که شما تصمیم به اجاره ملک خود در ترکیه دارید ما برنامه خدمات خانگی گستردهای پیشنهاد میکنیم که همه چیزرا برای شما امن و آرامش بخش می سازد.

خدمات اجاره ما شامل تمام اقدامات عملی در ارتباط با اجاره ملک میباشد.

از صرف وقت بیش از حد و انرژی در اجاره دادان ملک خود اجتناب ورزید. اجازه دهید خدمات اجاره ما تمام کارها را برای شما انجام دهد تا همه چیز برروال خود پیش رود.

قرارداد ما شامل موارد زیر میباشد:

• تحویل کلید.

• برنامه تمیز کردن Ùˆ شستشوی / خشک کردن ملافه ها Ùˆ حوله. *

• برنامه ریزی "انتقال" شما را از فرودگاه Ùˆ بازگشت. *

ریپوهومس خدمات لازم را سازماندهی مینماید. پرداخت خدمات توسط کارفرماست.

مخارج نقدی ناشی از خدمات انجام شده به دفتر شرکت پرداخت و یادداشت میگردد.

قرارداد به طور خودکار پس از لغوادامه پیدا میکند.

اگر یکی از طرفین نمی خواهند قرارداد را ادامه بدهند باید 15 روز قبل از شروع موافقتنامه جدید نظر خود را به طرف مقابل اعلام نماید.