مشاهده سفرها

تورهای خريد ملک امن و مطمئن در ترکيه

سفر بازرسی هميشه ارزشمند خواهد بود، چرا که تصاوير، اطلاعات و يا تماس تلفنی هرگز نمی تواند جايگزين مشاهده شما از ملک باشد.
هدف ما اين است که شما خانه رويايی خود را بدون نگرانی و استرس پيدا کنيد، چه قبل يا بعد از خريد.
 Ø§Ú¯Ø± شما متقاعد شده باشيد Ú©Ù‡ منطقه Ùˆ ملک برای شما مناسب است، ما البته اميدوار ميشويم Ú©Ù‡ شما ما را به عنوان مشاورخود را انتخاب کنيد.
 Ù…خارج بازديد از پروژه ها $1990 ميباشد.
چه گنجانده شده است؟
بليط پرواز•
انتقال از و به فرودگاه.
اقامت با صبحانه•
معرفی منطقه واملاک مرتبطه•
مشاهده : در صورت نياز. ناهارو شام ﺧﺼﻮﺻﯽ بدون الکل•
علاوه بر اين که به شما کمک ميکنيم که خانه رويايی خود را پيدا کنيد، ما می توانيم به شما پروژه های سرمايه گذاری بزرگ نيرارائه دهيم

با ما سفر بازرسی فراگير خود را شروع کنيد و محل ايده آل خود را در زير خورشيد پيدا کنيد. خريد ملک امن و مطمئن در ترکيه-ريپوهوم