Properties in Alanya Houses Apartment

خدمات اجاره

خدمات اجاره

خدمات اجاره ای ریپوهومس مختص کسانی است که میخواهند بعد از خرید در یک کشور خارجی ملک خودرا کرایه دهند

ما در مجموع با برنامه خدمات اجاره ای خود به شما پیشنهاد میکنیم تا همه چیز آرام و امن باشد بر ای شما وقتی که ملک خودرا اجاره میدهید   در ترکیه

خدمات اجاره ای ریپو شامل ارتباطی کاربردی برای اجاره ملکتان میشود بجای صرف کردن زمانی طولانی و انرژی زیاد روی این موضوع اجازه دهید خدمات اجاره ای ریپو اینکار رابرای شما انجام دهد

قرارداد شامل:

تحویل دادن کلید

ترتیب دادن حوله و دستمالهای پاک کننده

ترتیب دادن حمل و نقل از فرودگاه و برگشت

ریپو هومس ترتیب میدهد خدمات رو برای پرداخت مشتری به کمپانی

قرارداد بصورت خودکار ادامه پیدا خواهد کرد

اگر یکی از احزاب نخواهد ادامه دهد تا قل از 15روز خاتمه ی آن باید انجام شود تا یک قرارداد بعدی و جدید صورت گیرد..